Lista aktualności Lista aktualności

„Leśnicy dla ochrony mokradeł”

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Co prawda tegoroczne hasło nawiązuje do roli obszarów wodno-błotnych w miastach, ale warto też przy tej okazji mówić o działaniach leśników dotyczących małej retencji, które pozytywnie wpływają na obieg wody w przyrodzie, kształtują mikroklimat lasu i oddziałują pozytywnie na sąsiadujące z lasami tereny, w tym obszary miejskie.

Lasy Państwowe prowadzą działania na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania mokradeł m.in. w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Jest to kolejne przedsięwzięcie LP dotyczące małej retencji, które uzyskało wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród 113 nadleśnictw z całego kraju, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu działania realizowane są w czterech nadleśnictwach. Całość prac zostanie zakończona do 2020 roku. Na inwestycje związane z budową, modernizacją, rewitalizacją zbiorników małej retencji i obiektów hydrotechnicznych nadleśnictwa te otrzymały ponad 3,4 mln unijnego dofinansowania. Zamierzony efekt w postaci objętości retencjonowanej wody to 22,6 tys. m3. Efektem działań będzie też poprawa stanu cennych ekosystemów leśnych i nieleśnych w sąsiedztwie obiektów retencyjnych, a tym samym działania pozytywnie wpłyną na ochronę różnorodności biologicznej.

Najwięcej zadań będzie realizowało Nadleśnictwo Staszów – leśnicy zbudują dziewięć obiektów, w tym będą kontynuowali modernizację kolejnych dwóch zbiorników wodnych – dawnych śródleśnych, kaskadowych stawów w leśnictwie Smerydna oraz zbudują trzy zastawki i cztery przepusty na ciekach wodnych wśród terenów leśnych. W Nadleśnictwie Dobieszyn zaplanowano odtworzenie zbiornika wodnego o pow. 1,4 ha w leśnictwie Ksawerów położonego w sąsiedztwie miejsca, gdzie znajdowała się historyczna, przedwojenna siedziba ówczesnego Nadleśnictwa Stachów. W Nadleśnictwie Zwoleń będzie modernizowany istniejący śródleśny zbiornik wodny w leśnictwie Policzna, który ma duże znaczenie ze względu na położenie wśród lasów wodochronnych. Nadleśnictwo Kielce przebuduje przepust na cieku wodnym Chotcza w leśnictwie Bilcza, co poprawi i ureguluje warunki wodne na terenach leśnych w sąsiedztwie Kielc.

W poprzedniej edycji programu (lata 2007-2014) z terenu RDLP w Radomiu udział w projekcie wzięło dziewięć nadleśnictw: Barycz, Daleszyce, Kielce, Łagów, Radom, Staszów, Stąporków, Zagnańsk, Zwoleń. Leśnicy zbudowali lub zmodernizowali dwadzieścia trzy zbiorniki wodne i sześćdziesiąt jeden zastawek i innych urządzeń piętrzących na ciekach wodnych. Efekt to zatrzymanie wody w ilości 870 tys. m3.

*****

Światowy Dzień Mokradeł upamiętnia datę przyjęcia Konwencji o obszarach wodno-błotnych w dniu 2 lutego 1971 roku, w irańskim mieście Ramsar. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególne znaczenie ma dla populacji ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywających. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku, a obchody organizowane są od 1997 roku i mają za zadanie zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia i wartości mokradeł. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 roku. W Polsce jest 16 obszarów mokradeł wpisanych na listę konwencji ramsarskiej. Celem porozumienia jest jednak także ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł.

 

Tegoroczne hasło Wetlands for a sustainable urban future zostało wybrane w celu zwrócenia uwagi na potrzebę przywracania miejskich mokradeł i zrównoważonego zarządzania nimi. Ważne jest także to, aby rozmawiać na ten temat i uświadamiać ludziom jaka jest wartość i rola miejskich mokradeł – wszystko wobec zwiększającej się stale ludności zamieszkującej tereny miejskie.

 

Światowy Dzień Ochrony Mokradeł

http://www.worldwetlandsday.org/welcome